Skogsbruket och skogen är och har varit stommen i vår verksamhet. Skogen har historiskt varit kopplat till Boxholms bruk men är idag helt fristående. Vi bedriver ett långsiktigt och hållbart skogsbruk med särskild fokus på tall skötsel.  
Vårt sätt att sköta och bruka vår skog har sin grund i vår skötselpolicy som beskriver varje enskilt skogsområde och fördelar sig på 9 olika typer av målbilder.


 

 

Certifierat skogsbruk

Att skogsbruket är certifierat innebär att skogen brukas för att förutom att producera råvara till timmer- och massaindustrier och till värmeverk, även ta hänsyn till och bevara och förstärka naturvärden. Idag är drygt 15 % av markinnehavet anpassat för naturvårdsändamål som främsta syfte. Certifieringen innebär också ett socialt ansvar gentemot dem som arbetar, bor på eller besöker våra marker.

 Vi är certifierade under Prosilvas paraply www.skogscertifiering.se.